AYA BEAUTY ROOM
Logo
Logo
Logo

POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA POTROŠAČA

1. Osnovne informacije o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti

AYA BEAUTY ROOM D.O.O.(u daljem tekstu označen kao: „ AYA BEAUTY ROOM“) u cilju izvršavanja obaveza prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti kupaca „ AYA BEAUTY ROOM“ proizvoda na veb portalu www.ayabeautyroom.com (u daljem tekstu: “Kupci”).
Sve podatke o ličnosti Kupaca prikupljamo i obrađujemo u skladu sa načelima obrade kako su ova načela propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (
„Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“).

U ime AYA BEAUTY ROOM-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni AYA BEAUTY ROOM-a (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

2. Rukovalac podacima o ličnosti

AYA BEAUTY ROOM je rukovalac Vaših podataka o ličnosti prema važećem Zakonu koji se primenjuje na teritoriji Republike Srbije, te u tom svojstvu određuje svrhu i način obrade Vaših podataka o ličnosti i odgovoran je za zakonito prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti kao Kupaca.

Podaci o AYA BEAUTY ROOM-u:

a. Informacije o identitetu

 • Puno poslovno ime AYA BEAUTY ROOM glasi: AYA BEAUTY ROOM D.O.O.
 • Matični broj AYA BEAUTY ROOM: 21230391
 • PIB AYA BEAUTY ROOM je: 109719799
 • Sedište AYA BEAUTY ROOM-a se nalazi na adresi: Đorđa Stanojevića 11v/42, 11070 Novi Beograd, BEOGRAD

b. Kontakt podaci

 • Kontakt telefon: +381 65 9099965
 • E-mail adresa: ayabeautyroom@yahoo.com

3. Svrha prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

Svrha prikupljanja i obrade Vaših podataka o ličnosti se odnosi na izvršenje ugovornih obaveza iz ugovora o kupovini proizvoda na veb portalu www.ayabeautyroom.com.

4. Pravni osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

AYA BEAUTY ROOM prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti na osnovu važećih propisa radi ispunjenja napred navedene svrhe iz tačke 3.

I. Pravni osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti
AYA BEAUTY ROOM vrši prikupljanje i obradu podataka o ličnosti Kupaca u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 2) kada je prikupljanje i obrada podataka o ličnosti radi izvršenja ugovora zaključenog između AYA BEAUTY ROOM-a i lica na koje se podaci o ličnosti odnose – kupca.

II. Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo
Radi preglednosti, u nastavku Obaveštenja ukazujemo na pregled svih vrsta Vaših podataka o ličnosti koje prikupljamo radi izvršenja ugovora zaključenog između AYA BEAUTY ROOM-a i lica na koje se podaci o ličnosti odnose – kupca.

Radi izvršenja ugovornih obaveza prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti poput imena i prezimena, e-mail adrese, broja telefona, adrese prebivališta, u slučaju plaćanja preko AYA BEAUTY ROOM veb portala i IP adresa koja, u zavisnosti od toga da li se radi o statičkoj ili dinamičkoj IP adresi, može biti podatak o ličnosti.

5. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti biće čuvani onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe iz tačke 3. ovog Obaveštenja, za koju se podaci obrađuju, kao i u skladu sa rokovima propisanim važećim propisima.

Podaci koji se prikupljaju radi izvršenja zaključenog ugovora sa kupcima čuvaju se u periodu od 10 godina (opšti rok za zastarelost potraživanja u skladu sa zakonom koji uređuje obligacione odnose), ili u drugom roku, ukoliko je drugačiji rok propisan zakonom.

6. Kategorije primalaca i obrađivača Vaših podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti će biti predmet obrade od strane za to ovlašćenih lica AYA BEAUTY ROOM-a.

Kategorije obrađivača koje mogu imati pristup podacima o ličnosti mogu biti:

 • lica koja u ime i za račun Rukovaca vrše određene radnje obrade (kurirskim službama koje vrše isporuku AYA BEAUTY ROOM proizvoda, računovodstvene agencije koje vrši različite radnje obrada računa).
 • privredna društva koja se bave pružanjem IT usluga (održavanje informaciono-komunikacionih sistema AYA BEAUTY ROOM ili koje razvijaju internet prezentaciju AYA BEAUTY ROOM-a);

7. Vaša prava povodom obrade podataka o ličnosti

U skladu sa odredbama Zakona informišemo Vas da imate sledeća prava povodom obrade podataka o ličnosti, i to:

a. Pravo na pristup Vašim podacima o ličnosti

Ovo pravo možete ostvariti ukoliko su Vam potrebne informacije:

 • o tome da li AYA BEAUTY ROOM obrađuje Vaše podatke o ličnosti,
 • o svrsi obrade,
 • o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju,
 • o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
 • o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
 • o postojanju prava da se od AYA BEAUTY ROOM-a zahteva ispravka ili brisanje Vaših podataka o ličnosti, prava na ograničenje i prava na prigovor na obradu;
 • o pravu da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu označen kao: „Poverenik“);
 • o odgovarajućim merama zaštite ukoliko se Vaši podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

b. Pravo na ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti

Ovo pravo podrazumeva da se Vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno, da se Vaši nepotpuni podaci o ličnosti dopune.

c. Pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti

Ovo pravo možete ostvariti pod uslovom da Vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe iz tačke 3. ovog Obaveštenja, za koju su prikupljeni i obrađivani.

d. Pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti

Ovo pravo možete ostvariti u sledećim situacijama, i to:

 • Ukoliko osporavate tačnost Vaših podataka o ličnosti, i to u roku koji omogućava AYA BEAUTY ROOM-u proveru tačnosti podataka o ličnosti; i
 • Ukoliko AYA BEAUTY ROOM D.O.O.-u više nisu potrebni Vaši podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade iz tačke 3. Obaveštenja, ali ste Vaše podatke o ličnosti zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Ukoliko obrada Vaših podataka o ličnosti bude ograničena, ti podaci se mogu dalje obrađivati samo na osnovu Vašeg pristanka, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Pre nego što ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti prestane da važi, AYA BEAUTY ROOM će Vas informisati o prestanku tog ograničenja.

e. Pravo na prenosivost podataka o ličnosti

Ovo pravo Vam omogućava da primite od AYA BEAUTY ROOM-a sopstvene podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane AYA BEAUTY ROOM-a. Ovo pravo podrazumeva i da Vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane AYA BEAUTY ROOM-a, ako je to tehnički izvodljivo.

f. Pravo da podnesete pritužbu Povereniku

U cilju zaštite svojih osnovnih prava i sloboda, ovo pravo možete ostvariti ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona.

g. Pravo da zahtevate kopiju podataka o ličnosti koji su predmet obrade

Ovo pravo možete da ostvarite bez plaćanja naknade, osim ukoliko zahtevate da AYA BEAUTY ROOM izradi dodatne kopije kada je AYA BEAUTY ROOM ovlašćen da zahteva naknadu nužnih troškova prouzrokovanih takvih zahtevom.

Ukoliko zahtev za kopiju dostavite elektronskim putem, informacije će Vam biti dostavljene u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako ne zahtevate drugačije dostavljanje.

8. Način ostvarivanja Vaših prava

Sva prava navedena u tački 8. ovog Obaveštenja, osim prava na podnošenje pritužbe Povereniku, možete ostvariti podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava (u daljem tekstu označen kao: „Zahtev“), i to tako što ćete Zahtev dostaviti na adresu AYA BEAUTY ROOM-a: Đorđa Stanojevića 11v/42, 11070 Novi Beograd, Beograd, Republika Srbija ili na e-mail adresu: ayabeautyroom@yahoo.com.

AYA BEAUTY ROOM je dužan da Vam pruži informacije o postupanju po Vašem Zahtevu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema Zahteva. Ovaj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj Zahteva, a u kom slučaju ćete o takvom produženju biti blagovremeno obavešteni.

U cilju zaštite osnovnih prava i sloboda, možete ostvarivati i pravo na podnošenje pritužbe Povereniku Republike Srbije, čiji su kontakt podaci:

9. Prenos Vaših podataka u druge države i/ili međunarodne organizacije

AYA BEAUTY ROOM predstavlja deo grupe privrednih subjekata u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima su regulisani privredni subjekti i može vršiti prenos Vaših podataka u druge države i/ili međunarodne organizacije u skladu sa Zakonom, pri čemu se prenos vrši u skladu sa svrhom iz tačke 3. Obaveštenja u druge države i/ili međunarodne organizacije u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite Vaših podataka o ličnosti i to u državama i međunarodnim organizacijama:

 • koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka;
 • za koje je od strane Evropske Unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite;
 • sa kojima Republika Srbija ima zaključene međunarodne sporazume o prenosu podataka o ličnosti; i
 • koje se nalaze na listi koju utvrđuje Vlada Republike Srbije na osnovu kriterijuma i pravila propisanih Zakonom i koja se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

10. Posebne mere zaštite podataka

U skladu sa Zakonom, AYA BEAUTY ROOM je preduzeo odgovorajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigli odgovorajući nivoi bezbednosti u odnosu na rizike u postupku prikupljanja i obrade Vaših podataka o ličnosti.

I. Kontrola pristupa podacima

Elektronski pristup Vašim podacima o ličnosti koji se čuvaju na računarima imaju samo ona lica čiji poslovi zahtevaju pristup evidencijama i samo u meri u kojoj to takvi poslovi zahtevaju.

Elektronski pristup Vašim podacima o ličnosti je dodatno zaštićen kontrolom pristupa evidencijama na računaru samo uz poznavanje lozinke koja se periodično menja i koja je osmišljena u saglasnosti sa važećim standardima i preporukama koji se odnose na formiranje lozinke (kombinacija malih i velikih slova, znakova, odgovarajuće dužine i sl.)

II. Ograničenje fizičkog pristupa

Poslovne prostorije u kojima se čuvaju Vaši podaci o ličnosti u za te svrhe predviđenim registratorima takođe podležu ograničenju pristupa, te su dostupne samo licima ovlašćenim za pristup Vašim podacima o ličnosti u meri u kojoj je to neophodno za obavljanje njihovog posla.

11. Obrada u druge svrhe

Ukoliko nameravamo da Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu koja je različita od svrhe iz tačke 3. ovog Obaveštenja, dužni smo da Vam pre započinjanja dalje obrade pružimo informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije koje smo naveli i u ovom Obaveštenju.

Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđenom mestu na veb prezentaciji AYA BEAUTY ROOM-a, i to adresi www.ayabeautyroom.com/politika-privatnosti

12. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST

Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Kupca, a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kao i GDPR gde je primenljivo. Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom te države.

footer logo

Kompanija AYA Beauty Room je ekskluzivni distributer za ORLY i ENTITY, američke brendove specijalizovane za proizvode za nokte.


AYA BEAUTY ROOM


Adresa

Jurija Gagarina 14 i, lokal 4, zgrada Mimoza,
Novi Beograd – naselje Belville
kod shopping centra Delta City


Instagram

@orly_srbija
@entity_srbija


Telefon, Viber, WhatsApp

+381 65 909 9965

Email adresa

ayabeautyroom@yahoo.com

Radno vreme

Ponedeljak - petak:
11:00 - 18:00

Subota:
11:00 - 15:00